Γενικοί όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.pod.gr

Ο παρών τόπος παρέχεται προς χρήση, ως έχει, από την εταιρεία «ΚΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΙΚΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (Σεβαστουπόλεως 17) (στο εξής η «Εταιρεία»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται εδώ.Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και η χρήση των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών δηλώνουν και συνεπάγονται ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους χρήστες των όρων και προϋποθέσεων, του παρόντος καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων. Σημειώνεται ότι οι τυχόν τροποποιήσεις ισχύουν από της ανάρτησής τους και δίδεται σε όσους το επιθυμούν η δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικώς μέσω του email που θα δηλώσουν προς τούτο.

1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων κι εν γένει κάθε διακριτικού σημείου ή/και πνευματικού έργου) αποτελούν -με την επιφύλαξη ρητής άλλης δήλωσης- πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, ελληνικής και ΕΕ, και των διεθνών συμβάσεων.

2. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή/και λήψη των βιντεομηνυμάτων (podcast) που προσφέρονται στον χρήστη από τον παρόντα δικτυακό τόπο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, που θίγει δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας

3. Επίσκεψη - χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης / χρήστης δεσμεύεται κι εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση μέσω αυτού οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης

Η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Η Εταιρεία ουδεμία φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών κι υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή κι εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών τρίτων που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.Οι περιεχόμενες εδώ ειδήσεις, πληροφορίες, απόψεις επ’ ουδενί συνιστούν πρόταση ή σύσταση προς τους χρήστες για αποδοχή ή/και συμμόρφωση.Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, ουδόλως όμως εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς τυχόν ζημιογόνες εφαρμογές τρίτων οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία της.Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεών της, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

6. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων ουδένα ασκεί έλεγχο και δεν συνδέεται κατ' οιονδήποτε τρόπο με αυτούς. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οποιασδήποτε μορφής.Για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

7. Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

9. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.

10. Τελευταία Ενημέρωση

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε στις 9.3.2020. Παρακαλούνται οι χρήστες της ιστοσελίδας να ανατρέχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν προσαρμογές σε νέες διατάξεις της νομοθεσίας και διαφοροποιήσεις.