Ενημέρωση Δημοτών για «Αμίαντο» - Τι φάση (9/12/22)

Αγαπητοί συμπολίτες, Μεταξύ των άλλων προβλημάτων που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά στον τόπο μας, είναι και τα απόβλητα ΑΜΙΑΝΤΟΥ που προέρχονται κυρίως από τα ΕΛΛΕΝΙΤ που είχαν τοποθετηθεί ως στέγες, καμινάδες, κλπ, σε κατασκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο αμίαντος θεωρείται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας απαιτείται εξειδικευμένη διαχείριση σε όλα τα στάδια (αποξήλωση, συλλογή, απομάκρυνση) από πιστοποιημένες εταιρείες. ΜΗΝ αγγίζετε και ΜΗΝ προχωράτε σε καμία ενέργεια καθαρισμού των αποβλήτων αμιάντου από μόνοι σας! Σύμφωνα με το Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021) άρθρο 48, παράγραφος 5, προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση ρύπανσης γηπέδου ή οικοπέδου με επικίνδυνα απόβλητα λόγω φυσικής καταστροφής, συνεπεία της οποίας απαιτείται επείγουσα διαχείριση των αποβλήτων αυτών, λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία μέτρα για την άμεση συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών από ιδιωτικούς χώρους, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 4. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα κατά την παρ. 2 πρόσωπα, υποβάλλουν αμελλητί και πάντως το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την επέλευση της καταστροφής, στην αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, αίτηση για απομάκρυνση από την ιδιοκτησία τους, επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου, η δαπάνη για τις εργασίες αποξήλωσης, απομάκρυνσης και μεταφοράς βαρύνει τον προϋπολογισμό του αρμόδιου υπουργείου. Για τις δαπάνες που έγιναν για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων ισχύει αναλόγως η παρ. 4 » Στην προκειμένη περίπτωση η Αρμόδια Υπηρεσία είναι η:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δνση : Θεοδωράτου & Βέλιου, Τ.Κ. 35133 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2231043191 e-mail : dipexoster@apdthest.gov.gr